Tag Archives: David Wilkerson

Un Mesaj Urgent!

Mã simt obligat prin Duhul Sfânt sã transmit un mesaj urgent cãtre toti cei care sunt în baza noastrã de adrese, precum si prietenilor si episcopilor pe care i-am întâlnit în întreaga lume.

O CALAMITATE CE VA ZGUDUI PÃMÂNTUL ESTE PE CALE DE A SE ÎNTÂMPLA.
VA FI ASA DE INSPÃIMÂNTÃTOR, CÃ VOR TREMURA CHIAR SI CEI MAI APROAPE DE DUMNEZEU DINTRE NOI.

Vreme de zece ani am tot avertizat despre mia de focuri, incendii, ce se vor abate asupra orasului New York. Focul va devora întregul mega complex de clãdiri uriase, incluzând suprafete din New Jersey si Connecticut. Orase majore de pe tot cuprinsul Americii vor avea parte de flãcãri intense, dezlãntuite, debandadã – asa cum am vãzut în Watts, Los Angeles, cu ani în urmã.

Flãcãri intense, dezlãntuite, debandadã vor fi si în orase din întreaga lume. Vor avea loc jafuri, inclusiv în Times Square, din orasul New York. Ceea ce experimentãm noi acum nu este recesiune, nici mãcar depresie. Ne aflãm sub mânia lui Dumnezeu. În Psalmul 11 este scris:

“Şi când se surpă temeliile, ce ar putea să mai facă cel neprihănit?” (versetul 3).

Dumnezeu judecã pãcatele strigãtoare la cer ale Americii si ale natiunilor. El distruge temeliile lumesti.

Profetul Ieremia avertiza Israelul, cu referire la nelegiuirile sale:

“Aşa vorbeşte Domnul: Iată, pregătesc o nenorocire împotriva voastră, şi fac un plan împotriva voastră. De aceea, întoarceţi-vă fiecare de la calea voastră cea rea, îndreptaţi-vă umbletele şi faptele!”

“Dar ei zic: ,Degeaba! Căci noi ne vom urma gândurile noastre, şi vom lucra fiecare după pornirile inimii noastre rele!” (Ieremia 18:11-12).

In Psalmul 11:6, David avertizează: “Peste cei răi plouă cărbuni, foc şi pucioasă: un vânt dogoritor, iată paharul de care au ei parte”. De ce? David ne răspunde: “Căci Domnul este drept, iubeşte dreptatea, şi cei neprihăniţi privesc Faţa Lui” (versetul 7).
CE VA FACE CEL NEPRIHANIT? CE VA FACE POPORUL LUI DUMNEZEU?

Mai întâi, vã dau un cuvânt practic pe care l-am primit eu însumi în dreptul meu: Strânge deoparte provizii de hranã, articole de toaletã si alte lucruri de bazã, care sã-ti ajungã vreme de treizeci de zile. În orasele mari, proviziile de bãcãnie se golesc într-o orã la semnul unui dezastru iminent.

În ceea ce priveste reactia noastrã spiritualã, nu avem decât douã optiuni. Aceasta este subliniat în Psalmul 11. “Fugim în munţi, ca o pasăre”. Sau, facem cum spune David, care si-a atintit privirea înspre Cel ce stã pe tronul Sãu în ceruri, Domnul, ai cÎrui ochi “privesc, şi pleoapele Lui cercetează pe fiii oamenilor” (versetul 4). “Domnul cearcă pe cel neprihănit, dar urăşte pe cel rău şi pe cel ce iubeşte silnicia” (versetul 5).

Voi spune sufletului meu: Nu-i nevoie sã fug.. sã mã ascund.. Aceasta este lucrarea dreaptã a lui Dumnezeu. Voi vedea pe Domnul nostru pe tronul Sãu, cum, cu tandrete, si plin de iubire, cu bunãtate, vegheazã fiecare pas pe care îl fac eu – încrezandu-mã cã El va izbãvi pe ai Sãi chiar prin inundatii, foc, calamitãti, testãri si încercãri de tot felul.

Notã: Nu stiu când se vor petrece aceste lucruri, dar stiu cã nu sunt prea departe. Eu mi-am descãrcat povara sufletului, v-am spus ce aveam pe suflet. Faceti ce doriti cu mesajul acesta.

Dumnezeu sã vã binecuvanteze si sã vã pãstreze în Harul Sãu.

In Hristos,
DAVID WILKERSON
Sursa:  http://davidwilkersoninromanian.blogspot.com/

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

An Urgent Message

I am compelled by the Holy Spirit to send out an urgent message to all on our mailing list, and to friends and to bishops we have met all over the world.

AN EARTH-SHATTERING CALAMITY IS ABOUT TO HAPPEN. IT IS GOING TO BE SO FRIGHTENING, WE ARE ALL GOING TO TREMBLE – EVEN THE GODLIEST AMONG US.

For ten years I have been warning about a thousand fires coming to New York City. It will engulf the whole megaplex, including areas of New Jersey and Connecticut. Major cities all across America will experience riots and blazing fires—such as we saw in Watts, Los Angeles, years ago.

There will be riots and fires in cities worldwide. There will be looting—including Times Square, New York City. What we are experiencing now is not a recession, not even a depression. We are under God’s wrath. In Psalm 11 it is written,

“If the foundations are destroyed, what can the righteous do?” (v. 3).

God is judging the raging sins of America and the nations. He is destroying the secular foundations.

The prophet Jeremiah pleaded with wicked Israel, “God is fashioning a calamity against you and devising a plan against you. Oh, turn back each of you from your evil way, and reform your ways and deeds. But they will say, It’s hopeless! For we are going to follow our own plans, and each of us will act according to the stubbornness of his evil heart” (Jeremiah 18:11-12).

In Psalm 11:6, David warns, “Upon the wicked he will rain snares (coals of fire)…fire…burning wind…will be the portion of their cup.” Why? David answered, “Because the Lord is righteous” (v. 7). This is a righteous judgment—just as in the judgments of Sodom and in Noah’s generation.

WHAT SHALL THE RIGHTEOUS DO? WHAT ABOUT GOD’S PEOPLE?

First, I give you a practical word I received for my own direction. If possible lay in store a thirty-day supply of non-perishable food, toiletries and other essentials. In major cities, grocery stores are emptied in an hour at the sign of an impending disaster.

As for our spiritual reaction, we have but two options. This is outlined in Psalm 11. We “flee like a bird to a mountain.” Or, as David says, “He fixed his eyes on the Lord on his throne in heaven—his eyes beholding, his eyelids testing the sons of men” (v. 4). “In the Lord I take refuge” (v. 1).

I will say to my soul: No need to run…no need to hide. This is God’s righteous work. I will behold our Lord on his throne, with his eye of tender, loving kindness watching over every step I take—trusting that he will deliver his people even through floods, fires, calamities, tests, trials of all kinds.

Note: I do not know when these things will come to pass, but I know it is not far off. I have unburdened my soul to you. Do with the message as you choose.

God bless and keep you,

In Christ,

DAVID WILKERSON

Sourse: http://davidwilkers ontoday.blogspot .com/

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)