Cel intelept castiga suflete

 Te-ai ]ntrebat vreodat[ de ce Dumnezeu a pus anumii oameni ]n viaa ta? Te-ai mirat vreodat[ c[ ai prieteni ]n diferite puncte ale [rii tale, sau chiar ale lumii, oameni pe care ]n alt secol tu nu ai fi avut posibilitatea s[-i ]nt`lne=ti vreodat[? Te-ai g`ndit vreodat[ cu privire la “]nt`lnirile ]nt`mpl[toare” sau la oamenii care se ]nt`lnesc doar pentru un timp scurt, ]n avioane, ]n s[li de a=teptare sau la cump[r[turi?

R[spunsul este c[ toate acestea se ]nt`mpl[ ca s[-L poi m[rturisi pe Isus ca Domn.

“Dar de ce trebuie ca eu s[ m[rturisesc pe Isus?”, te vei ]ntreba.Iat[ urm[toarele cinci motive care ]i vor explica de ce.

Motivul 1: Dumnezeu i-a poruncit s[ c`=tigi suflete.

Motivul num[rul unu pentru care ie i se cere s[ c`=tigi suflete este c[ Domnul a poruncit s[ o faci. Cuvintele finale ale lui Isus relatate ]n Evanghelia dupa Matei sunt acestea: ““Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei, =i le-a zis: ‘‘Toat[ puterea Mi-a fost dat[ ]n cer =i pe p[m`nt. Ducei-v[ =i face-i ucenici din toate neamurile, botez`ndu-i ]n Numele Tat[lui =i al Fiului =i al Sf`ntului Duh. +i ]nv[ai-i s[ p[zeasc[ tot ce v-am poruncit.+i iat[ c[ Eu sunt cu voi ]n toate zilele, p`n[ la sf`r=itul veacului.” (Matei 28:18-20). Din acest pasaj Isus are trei lucruri foarte specifice pentru fiecare din noi.

* “Face-i ucenici” din toate popoarele: cu alte cuvinte, fii un misionar cu fiecare persoan[ pe care o ]nt`lne=ti. * “Botezai-i”: cu alte cuvinte, aducei-i la poc[in[ =i botezai-i ]n ]nnoire de viat[, ]n numele Tat[lui, al Fiului =i al Sf`ntului Duh. Facei-i s[ tr[iasc[ ]n plin[tatea prezenei lui Dumnezeu! Nu-i facei doar con=tieni de existena lui Dumnezeu =i a p[catului lor.

* “ }nv[ai-i s[ p[zeasc[ tot ce v-am poruncit”. Cu alte cuvinte, noi nu suntem chemai doar s[ aducem oamenii la convertire =i s[-i abandon[m cu g`ndul “ori ]nvei s[ ]noi, ori te ]neci”. Noi trebuie s[-i ]nv[t[m, s[-i facem ucenici, s[-i aducem la maturitate ]n Hristos, mai ]nt`i cu lapte =i apoi cu hrana tare a Cuv`ntului (vezi 1 Corinteni 3:2).

Motivul 2:  Tu e=ti ]mputernicit de Dumnezeu s[ c`=tigi suflete

Al doilea motiv pentru care tu trebuie s[ c`=tigi suflete este acela c[ a-i fost ]mputernicit s[ o faci. C[ci Ioan a botezat cu ap[, dar voi nu dup[ multe zile, vei fi botezai cu Duhul Sf`nt.” (Fapte 1:4-5) Scopul Duhului Sf`nt ]n viaa ta este s[-i dea putere s[ faci ce i s-a poruncit s[ faci, s[ duci mesajul Lui ]n fiecare loc ]n care mergi, s[ fii martorul Lui “]n Ierusalim, ]n toata Iudea, ]n Samaria =i p`n[ la marginile p[m`ntului.” (Fapte 1:8)

Fii atent la cele patru domenii ale responsabilit[ii tale:

* }n Ierusalim – aceia care sunt cei mai apropiai ie, cercul interior al vieii tale, familia ta =i cei mai apropiai prieteni.

* }n Iudea – cercul prietenilor t[i.

* }n Samaria – aceia care sunt ]n afara cercului vieii tale, deci cuno=tintele tale.

* P`n[ la marginile p[m`ntului – aceia cu care ai ]nt`lniri rare, fixate de Dumnezeu ]n timp ce c[l[tore=ti ]n afara traseelor tale de rutin[

Motivul 3: Prin c`=tigarea de suflete vei g[si ]mplinire interioar[

Al treilea motiv ca tu s[ c`=tigi suflete este acela c[ experimentezi ]mplinire ]n viaa ta numai atunci c`nd aduci suflete la m`ntuire. C`stigarea de suflete este scopul t[u actual ]n viaa de cre=tin =i este singura cale de a ajunge la ]mplinire.

Motivul existenei tale nu este acela de a putea construi o cas[ =i de a te putea bucura de lucrurile cele mai bune ale vieii. Tu poi s[ le ai =i pe acestea, ca pe unele din binecuvant[rile lui Dumnezeu, ad[ugate atunci c`nd caui mai ]nt`i }mp[r[ia lui Dumnezeu =i neprih[nirea Lui (Matei 6:33). Scopul t[u din momentul ]n care L-ai ]nt`lnit pe Isus p`n[ la momentul ]n care vei muri este s[ aduci oameni, c`i poi tu de muli, la Isus.

Motivul 4:  Compasiunea ta cre=te, c`nd tu c`=tigi suflete.

Al patrulea motiv ca s[ c`=tigi suflete este acela de a p[stra activ[ compasiunea din inima ta. Compasiunea ta nu va mai curge, dac[ tu nu m[rturise=ti altora =i nu c`=tigi suflete.

Dac[ tu nu-i deschizi gura =i nu la=i r`ul puterii lui Dumnezeu s[ curg[ prin viaa ta, tu vei opri r`ul vieii (care este Duhul Sf`nt ce se mi=c[ prin fiina ta), care este menit s[ fie un r[u =i nu un lac de acumulare.

Poate i-e fric[ de ce vor spune cei din jurul t[u despre tine. C`nd ai cu adev[rat o fric[ de Dumnezeu, tu vei pierde frica de oameni. Oriunde te uii g[se=ti oameni care au ceva de spus, dar nimic bun. Atunci tu trebuie sa-i deschizi gura =i s[ spui: “Isus poate schimba aceasta.” Ei vor mai spune: “Tu nici nu ai idee ce rea este relaia mea cu p[rinii mei.” Iar atunci tu ]i deschizi gura =i spui: “Isus poate schimba aceasta.”

Asta este tot ce trebuie s[ spui, iar apoi prive=te fluviile de ap[ vie care vor ]ncepe s[ curg[ din viaa ta. Poate ei te vor ]ntreba: “Cum poate El s[ schimbe aceasta?” Las[, pur =i simplu, ca r`urile s[ curg[ din tine. Este usor – o dat[ ce ai inceput.

Motivul 5: Oamenii mor =i se duc ]n iad.

Al cincilea motiv, =i cel mai important, pentru care tu trebuie s[ c`=tigi suflete este ca oamenii mor f[r[ Dumnezeu =i merg ]n iad. Ei se afl[ ]n generaia ta, ]n blocul t[u, ]n familia ta. Iar rezultatul va fi ve=nic.

E=ti tu oare con=tient c[ Isus a vorbit mai mult despre iad =i cum poi s[-l evii, dec`t despre cer =i cum s[ te bucuri de el? Iadul este o realitate =i este timpul s[ ne confront[m cu aceasta ca =i cu un fapt al existenei noastre zilnice. Nu este vorba numai de aceasta, ci exist[ =i un iad pe p[m`nt. Milioane de oameni tr[iesc ]n el in fiecare zi, pentru c[ tr[iesc f[r[ Hristos. Ei se afl[ chiar acum ]n situaia de a experimenta durere =i chin, o moarte vie, pentru c[ sunt separai de Dumnezeu.

La un moment dat al zilei, se poate observa c[ fiecare din noi ajunge la un moment crucial. Ziua se poate ]ncheia cu o not[ joas[ sau cu o not[ ]nalt[, iar aceasta depinde de ceea ce hot[r[=ti tu ]n acel moment. +i vorbind in mod general, dac[ tu te opre=ti cu adevarat =i e=ti obiectiv ]n acele momente din viaa, tu vei inelege c[ cea mai bun[ decizie pe care o poi lua pentru sf`r=itul zilei, ca s[ poi termina ziua ]ntr-o not[ ]nalt[, este ceva care va aduce la ca=tigarea de suflete. Aceasta poate ]nsemna s[ dai un telefon, s[ faci o visit[ sau s[ te ]nt`lne=ti cu cineva la cin[. Garantat c[, dac[ vei fi credincios ]n acest punct de la miezul zilei, momentul deciziei va fi urmat de ceea ce Duhul Sf`nt te va ]ndemna s[ faci. Vor fi salvate suflete din cauza credincio=iei tale.

S-ar putea s[ nu ai sentimentul c[ faci cine =tie ce. Dar tu totu=i o faci. Poate este doar ]nc[ o lovitur[ ]n plus pe care Duhul Sf`nt o execut[ asupra copacului pentru al dobor]. Dar, f[r[ acea lovitur[, acel suflet va fi cu un pas mai departe de m`ntuire =i de cer =i cu un pas mai aproape de condamnare =i de iad.

Vrei tu ca viaa ta de ast[zi s[ fie un pom de via[ =i nu de moarte? Un canal pentru viaa lui Dumnezeu? Unul care poart[ roada Duhului Sf`nt ]n aceast[ lume ]ntunecat[ =i plin[ de probleme?

Atunci trebuie s[ =tii c[ a fi un pom de via[ ]nseamn[ s[ c`=tigi suflete!

Chemarea noastr[ se adreseaz[ celor p[c[to=i, ca ei s[ se poata ]ntoarce la poc[in[. +i c`nd noi aducem oameni la Isus, }l vom auzi mereu spun`nd: “Fiule, p[catele ]i sunt iertate. Scoal[-te, ridic[-i patul =i umbl[!” (Marcu 2:5-11)

Persoana ]neleapt[ este un c`=tig[tor de suflete. De fapt, cel mai ]ntelept lucru pe care poi s[-l faci este sa c`=tigi suflete! Dumnezeu }nsu=i spune astfel :

Rugaciune: “Tat[, m[ rog ca Tu s[-mi dai curaj s[ devin un c`=tig[tor de suflete. Eu vreau s[ devin o persoan[ ]neleapt[. Eu vreau s[ am ]nelepciunea Ta curg`nd ]n viaa mea. Eu vreau s[ v[d suflete c`=tigate pentru Tine. D[-mi putere unde sunt slab. D[-mi ]ndr[zneal[ unde sunt timid. D[-mi curaj unde sunt fricos. M[ rog aceasta ]n Numele lui Isus. Amin.

Ruth Potocean

 

 

 

 

 

 

 

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.